Stałe doradztwo prawne, obsługa przedsiębiorców:

 • Obsługa przedsiębiorstw i przedsiębiorców

  Obsługa przedsiębiorstw i przedsiębiorców obejmująca wszelkie zagadnienia dotyczące powstawania, fuzji, przejęcia, funkcjonowania i likwidacji podmiotów gospodarczych, a także reprezentowania tych podmiotów przed organami wymiaru sprawiedliwości, urzędami, instytucjami, organami władzy państwowej i samorządowej, regulatorami jak również w arbitrażu.

 • Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

 • Doradztwo w zakresie zagadnień podatkowych

  Doradztwo w zakresie zagadnień podatkowych obejmujących optymalizację podatkową dla przedsiębiorców, analizę skutków podatkowych planowanych przedsięwzięć gospodarczych, reprezentację podatnika w ramach postępowań przed organami podatkowymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

 • Obsługa prawna zagadnień z zakresu własności intelektualnej

  Obsługa prawna zagadnień z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego – opracowujemy i pomagamy w procesie negocjacyjnym umów licencyjnych, umów przenoszących prawa własności intelektualnej; zajmujemy się problematyką nieuczciwej konkurencji, w tym w aspekcie prawno-karnym odpowiedzialności za naruszenie prawa, reprezentujemy przedsiębiorców przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostosowujemy wewnętrzne procedury działania podmiotów gospodarczych do wymogów prawnych stawianych przez UOKiK

 • Prawo zamówień publicznych

  Prawo zamówień publicznych – świadczymy pomoc prawną tak dla zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w procedurze przetargowej, udzielamy kompleksowych porad prawnych i przygotowujemy opinie dotyczące poprawności wybranej i realizowanej procedury przetargowej, reprezentujemy strony w procedurze odwoławczej.

 • Prawo spółdzielcze

  Zajmujemy się bieżącą obsługą podmiotów obrotu prawnego działających w oparciu o ustawę prawo spółdzielcze, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz innych spółdzielni funkcjonujących w obrocie gospodarczym”.

 • Obsługa podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne

  Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne, funkcjonujących na polskim rynku w postaci spółek prawa handlowego, jak również w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wspomagamy także procesy przekształceń takich podmiotów z uwzględnieniem wymogów statuowanych przez ustawę o działalności leczniczej.

Bieżąca pomoc prawna, spory sądowe:

 • Prawo karne

  Prawo karne – kancelaria reprezentuje klientów zarówno w charakterze obrońców, jak i pełnomocników pokrzywdzonych czy pełnomocników świadków; wieloletnie doświadczenie tak partnerów zarządzających jak i prawników stale współpracujących z kancelarią daje gwarancję w pełni profesjonalnego i wysoce zindywidualizowanego podejścia do zagadnienia odpowiedzialności prawno-karnej. Wspólnicy posiadają wieloletnią praktykę w reprezentacji oskarżanych w postępowaniach karnych o charakterze gospodarczym. Podejmujemy się również reprezentowania podmiotów gospodarczych występujących w charakterze pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

 • Prawo skarbowe

  Prawo skarbowe ( w tym karno - skarbowe), prawo celne – reprezentowanie strony zarówno przed NSA, WSA jak również Sądami Powszechnymi i organami podatkowymi w zakresie dotyczącym postępowań podatkowych prowadzonych przed Urzędami Skarbowymi, Urzędami Kontroli Skarbowej, Dyrektorami Izb, Urzędów Celnych, przygotowywanie pism, zarzutów, odwołań, skarg, zażaleń.

 • Prawo cywilne

  Prawo cywilne – świadczymy pełen wachlarz usług w tej najszerszej z dziedzina prawa; skupiamy się nad prawem zobowiązań, w tym w szczególności opracowywaniu i opiniowaniu umów tak między przedsiębiorcami jak i między osobami fizycznymi; oceniamy zagrożenia i szacujemy ryzyka wynikające z niewłaściwego wykonywania zobowiązań. Nadto kancelaria w sposób ciągły świadczy usługi dotyczące problematyki prawnej związanej z nabywaniem, przekształcaniem i gospodarką nieruchomościami.

 • Prawo gospodarcze

  Prawo gospodarcze – kancelaria w sposób kompleksowy zajmuje się problematyką tworzenia i przekształcania spółek, pomoc w procesach łączenia, podziałów i likwidacji spółek, zmian kapitału zakładowego oraz całokształtu z zakresu prawa spółek handlowych; na bieżąco doradzamy w przedmiocie uprawnień właścicielskich, kompetencji organów statutowych spółek. Kancelaria występuje w sporach sądowych reprezentując podmioty korporacyjne, uczestniczy w rozwiązywaniu sporów o zasięgu międzynarodowym, przeprowadza szczegółowe analizy zagrożeń związanych m.in. z wrogimi przejęciami, ładem korporacyjnym. Doradzamy przedstawicielom organów statutowych w zakresie bieżących sporów kompetencyjnych, a nadto udzielamy kompleksowej obsługi prawnej dotyczącej odpowiedzialności tak cywilnej jak i karnej osób zasiadających w organach spółek.

 • Prawo pracy

  Prawo pracy – udzielamy pomocy prawnej związanej z realizacją indywidualnych stosunków zatrudnienia jak i w zakresie zbiorowego prawa pracy, wspieramy pracodawców w procesie organizacji regulaminów pracy i wynagradzania. Kancelaria uczestniczy także w procesie przygotowywania pod względem prawnym nowych miejsc pracy, konstruuje umowy menadżerskie. Pomagamy również pracownikom w sporach z pracodawcami.

 • Prawo rodzinne

  Prawo rodzinne - reprezentowanie Klienta w sporze sądowym zarówno w zakresie dotyczącym postępowania rozwodowego i separacyjnego jak i w zakresie dochodzenia praw rodzicielskich; szczególny nacisk kładziemy na równouprawnienie rodziców w szerokim aspekcie tego słowa znaczeniu

 • Prawo prasowe

  Prawo prasowe - reprezentowanie wydawców, autorów materiałów prasowych jak również osób których materiały te dotyczą pośrednio lub bezpośrednio, uczestniczenie w sporach sądowych, negocjowaniu porozumień i ugód, obrona w postępowaniach karnych.

 • Sprawy powadzone przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strassburgu

  Sprawy powadzone przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strassburgu – Kancelaria posiada doświadczenie w sprawach rozpoznawanych przed Trybunałem reprezentując obywateli polskich w sprawach wnoszonych przeciwko rządowi Polski; możemy się poszczycić znaczącymi sukcesami w tym zakresie, w tym w postępowaniach dotyczących skarg na przewlekłość postępowania sądowego.

  ECHR

 • Prawo lotnicze